0166101Introduction to Communication
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารเบื้องต้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสำคัญของการสื่อสารในศาสตร์แขนงต่างๆ ระบบและวิธีการสื่อสาร ทักษะการสื่อสารเบื้องต้น ฟัง พูด อ่าน เขียน กระบวนการนําเสนอ ทำความเข้าใจและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้สื่อสาร


Substance of communication in different disciplines, scheme and method of communication; fundamental skills of communication: listening, speaking, reading, and writing; presentation procedure,
comprehension and analysis of communicator's behavior
เวลา 




  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet