0166101Introduction to Communication
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารเบื้องต้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสำคัญของการสื่อสารในศาสตร์แขนงต่างๆ ระบบและวิธีการสื่อสาร ทักษะการสื่อสารเบื้องต้น ฟัง พูด อ่าน เขียน กระบวนการนําเสนอ ทำความเข้าใจและวิเคราะห์พฤติกรรมผู้สื่อสาร


Substance of communication in different disciplines, scheme and method of communication; fundamental skills of communication: listening, speaking, reading, and writing; presentation procedure,
comprehension and analysis of communicator's behavior
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55