0166047Poetry Writing
การเขียนกวีนิพนธ์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะการประพันธ์ร้อยกรองของไทย ศิลปะและกลวิธีการประพันธ์ร้อยกรองประเภทต่างๆ รวมถึงการประพันธ์กวีนิพนธ์ร้อยแก้ว แนวทางในการวิจารณ์ การประเมินค่าบทประพันธ์ และการฝึกปฏิบัติ


Nature of poem writing in Thai, arts and techniques of writing different genre of poetry, including prose writing, criticism guidelines, assessment of composition, and practice of writing
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54