0166045Picture Book Production
การผลิตหนังสือภาพ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหนังสือภาพ หลักการและกระบวนการผลิตหนังสือภาพการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย และผลิตหนังสือภาพประเภทต่างๆ


Introduction to picture books, principles and process of picture book production, target analysis, and different types of picture book production
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54