0166044Advanced News Writing
การเขียนข่าวขั้นสูง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
พัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูล เพื่อการรายงานข่าวขั้นสูง เช่น ข่าวเชิงสืบสวนสอบสวน สารคดีเชิงข่าว ข่าวเชิงงานวิจัย และฝึกทักษะการเขียนข่าวขั้นสูง


Development of information searching skills for advanced news reporting, such as investigation oriented news, documentary oriented news, research oriented news, and practice of advanced news writing skills
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54