0166043Understanding the Media
ความรู้เท่าทันสื่อ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
รูปแบบและกลวิธีในการนำเสนอเนื้อหาของสื่อมวลชนประเภทต่างๆ เพื่อวิเคราะห์และพิจารณาเกี่ยวกับหลักนโยบาย โครงสร้าง วิธีการ ความเป็นกลาง ประเด็นทางจริยธรรม รวมทั้งประเมินค่าความน่าเชื่อถือของงานด้านวารสารศาสตร์


Forms and strategies in presenting the contents of different types of media in order to analyze and reflect on the policy, structure, method, neutrality, ethics issues, and assessment of reliability of journalism
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet