0166041Local Printed Media Development
การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่น บทบาทหน้าที่ ความสำคัญของสื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่น ปัญหาและข้อจำกัด เปรียบเทียบการรายงานข่าวของสื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่นกับสื่อสิ่งพิมพ์ส่วนกลาง แนวทางในการพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ท้องถิ่น


Fundamental knowledge on local printed media, roles and duties, importance of local printed media, problems and limitations, comparison of the news reporting by
the local printed media and by the central printed media, guidelines for developing the local printed media
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54