0166040Magazine Production
การผลิตนิตยสาร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การจัดตั้งองค์กรเพื่อการผลิตนิตยสาร เทคนิคและขั้นตอนต่างๆ ในการผลิตสื่อนิตยสาร การวิเคราะห์และประเมินผลการผลิต


Establishment of an organization for magazine production, techniques and procedures in producing magazines, analysis and assessment of production
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54