0166037Analysis of Current Events and Circumstances
การวิเคราะห์เหตุการณ์และสถานการณ์ปัจจุบัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
วิธีการวิเคราะห์เหตุการณ์และสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การใช้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อวิเคราะห์ภูมิหลังและประเด็นหลักของเหตุการณ์


Techniques in analyzing the current events and circumstances, the use of fundamental knowledge of politics, economy, and society in both in the country
and abroad in order to analyze the background and main points of the event
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54