0166036Translation Editing
การบรรณาธิกรงานแปล
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการบรรณาธิกรงานแปลต้นฉบับจากภาษาต่างประเทศ กระบวนการตรวจ แก้ต้นฉบับให้มีความถูกต้องและเหมาะสมกับกลุ่มผู้อ่าน


Principles of editing the translation from the originals written in a foreign language, and process of editing the originals to suit the specific group of readers
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54