0166036Translation Editing
การบรรณาธิกรงานแปล
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการบรรณาธิกรงานแปลต้นฉบับจากภาษาต่างประเทศ กระบวนการตรวจ แก้ต้นฉบับให้มีความถูกต้องและเหมาะสมกับกลุ่มผู้อ่าน


Principles of editing the translation from the originals written in a foreign language, and process of editing the originals to suit the specific group of readers
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet