0166031Review of Classical Literature
ปริทัศน์วรรณกรรมสากล
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับชีวิต ลักษณะสากลของวรรณกรรม ปริทัศน์วรรณกรรมเอกของโลกด้านประวัติความเป็นมาผู้แต่งศิลปะการประพันธ์และคุณค่าด้านต่างๆ และศึกษาตัวบทวรรณกรรมสากลคัดสรร


Relationship of literature and life, classical type of literature, review of major literature of the world in the area of history, author, the art of writing, and values of the literature, and study of the selected classical literature
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2022   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet