0166028Drama Writing
การเขียนบทละคร
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบทละคร การสร้างแรงบันดาลใจในการเขียน กลวิธีในการเขียนบทละคร การเขียนบทละครจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยตนเอง การเขียนบทละครโดยดัดแปลงจากต้นฉบับวรรณกรรมอื่น และการฝึกแสดงจากบทละครที่เขียนขึ้น


Introduction to drama, creation of inspiration for writing, drama writing techniques, writing drama from personal creative thinking, writing drama by adapting it from other original novels, and performing from the written scripts
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54