0165455Vietnamese in Printed and Electronic Media
ภาษาเวียดนามในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ชนิดและรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คำศัพท์และลักษณะทางภาษาเวียดนาม ที่ปรากฏในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฝึกทักษะการใช้และการวิเคราะห์ภาษาในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์


Types and patterns of printed and electronic media; vocabularies and characteristics of Vietnamese language apparent in printed and electronic media; practice in practical skills in using and analyzing Vietnamese language for printed and electronic media
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54