0165454Vietnamese for Medical and Public Health
ภาษาเวียดนามด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์ สำนวน ข้อความในด้านการแพทย์และสาธารณสุข ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน การใช้ภาษาการแพทย์และสาธารณสุขในสถานการณ์ต่าง ๆ


Vocabularies, expressions, and statements in fields of medicine and public health; listening, speaking, reading, and writing; practice in language used for medicine and public health in different situations
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54