0165452Academic Vietnamese for Humanities and Social Sciences
ภาษาเวียดนามสำหรับวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์ สำนวน ศัพท์เฉพาะ จากบทคัดสรรในด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ฝึกทักษะการใช้ภาษามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในสถานการณ์ต่าง ๆ


Vocabularies, expressions, specific vocabularies from selected works in humanities and social sciences; listening, speaking, reading, and writing; practice in using language for humanities and social sciences in different situations
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54