0165450Vietnamese for Politics and Government
ภาษาเวียดนามเพื่อการเมืองและการปกครองเวียดนาม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์ สำนวน ข้อความที่ใช้ในวงการทางการเมือง การปกครองของเวียดนามที่ปรากฏทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออีเล็กทรอนิกส์ การศึกษาสถานการณ์การใช้ภาษาการเมืองและการปกครองที่น่าสนใจ


Vocabularies, expressions, statements used in Vietnamese politics and governance apparent in printed and electronic media; a study of language usage for interesting politics and governance situations.
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54