0165448Vietnamese for Hotel Service
ภาษาเวียดนามเพื่อการโรงแรม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์ สำนวน ข้อความที่ใช้ในวงการธุรกิจการโรงแรม และการบริการลูกค้า และการฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาเวียดนามที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการโรงแรม


Vocabularies, expressions, statements used in hotel business and customer service; skill practice in listening, speaking, reading, and writing in Vietnamese language relevant to hotel business
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54