0165443Contemporary Vietnamese Economic, Politics and Social
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมเวียดนามปัจจุบัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สภาพเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมเวียดนามในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น ระบบการเมืองการปกครองของเวียดนาม การพัฒนาการและระบบทางด้านเศรษฐกิจ สถาบันทางสังคมและประวัติศาสตร์ของการเมืองการปกครองของเวียดนาม
แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจระยะสั้นและระยะยาว ตลอดองค์การการค้าโลกและองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนามในสถานการณ์กลุ่มประเทศสมาคมอาเซียนที่กำลังจะมาถึง ในปี คริสต์ศักราช 2015 ที่จะมาถึง

Conditions of economy, society, and culture of Vietnam at present and future tendency in terms of politics and governance system of Vietnam; development and economic system; social institute and history of politics and governance in Vietnam;
cross-sectional and longitudinal economic developmental plan; World Trade Organization and other organizations relevant to Vietnam in the coming situation of ASEAN community countries in year 2015
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54