0165442Vietnamese History
ประวัติศาสตร์เวียดนาม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติศาสตร์และชาติพันธุ์ของเวียดนามในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคภายใต้กากรปกครอง ของจีน ยุคอาณานินมฝรั่งเศส ยุคสงครามแบ่งแยกลัทธิทางการเมือง และยุคการประกาศเอกราชภายใต้การ ปกครองระบอบสังคมนิยม และยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่


History and ethnicity of Vietnam in pre-historical period, period of Chinese conqueror, period of French colonization, period of civil war for political alienation, and period of independent declaration under
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54