0165441Introduction to Shino – Vietnamese Literature
วรรณกรรมจีน - เวียดนามเบื้องต้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติความเป็นมา ประเภทและลักษณะของวรรณกรรมจีน-เวียดนามในด้านรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และกลวิธีการประพันธ์ ศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมจีน-เวียดนามคัดสรร


History, types and characteristics of Chinese-Vietnamese literary works in terms of patterns, contents, concepts, and composition technique; analytical study of selected Chinese-Vietnamese literary works
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54