0165440Vietnamese Drama Literature
วรรณคดีการละครเวียดนาม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติความเป็นมา ความหมาย รูปแบบและเนื้อหาของวรรณคดีการละคร วิเคราะห์บทละคร และวรรณคดีการละครเลือกสรร


History, meaning, patterns and contents of drama literature; analysis of playwright and selected drama literature
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54