0165439Traditional Vietnamese of Prose and Poetry
บทร้อยแก้ว ร้อยกรองเวียดนามดั้งเดิม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะบทร้อยแก้ว ร้อยกรองแบบดั้งเดิมของเวียดนามในด้านรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และกลวิธี การประพันธ์ รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ของวรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรองแบบดั้งเดิมที่เกี่ยวข้องสังคมและวัฒนธรรมของเวียดนาม


Characteristics of prose and poetry in traditional Vietnam in terms of patterns, contents, concepts, and composition technique; a study of relationship of literary works of traditional prose and poetry in relation to society and cultures in Vietnam
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54