0165438Vietnamese Literature in the Classic Period
วรรณกรรมยุคคลาสสิกเวียดนาม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะวรรณกรรมเวียดนามคลาสสิกของเวียดนามในด้านรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และกลวิธี การประพันธ์ ในยุคคลาสสิคของเวียดนาม รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องสังคมและวัฒนธรรมของเวียดนาม


Characteristics of Vietnamese classical literary works with reference to patterns, contents, concepts, and composition technique in classical period; a study of relationship of literary works in relation to Vietnamese society and cultures
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet