0165436Vietnamese Literature Related to Traditions
วรรณคดีขนบประเพณีเวียดนาม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและรูปแบบ ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีขนบประเพณีกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนาม ในด้าน คำสอนขนบประเพณี ลักษณะบทบาทและคุณค่าของวรรณคดีเวียดนามที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในยุคต่าง ๆ


Meaning and patterns, relationships between traditional literature and way of living for the Vietnamese in relation to traditional doctrines; characteristics of roles and values of Vietnamese literatures relevant to way of life for the
Vietnamese in different periods
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54