0165435Literature of Ethnic Groups in Vietnamese
วรรณกรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในเวียดนาม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (3-0-6)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะของวรรณกรรมกลุ่มชาติพันธุ์ในเวียดนาม ในด้านรูปแบบ เนื้อหา ภาษา คุณค่า ภาพสะท้อนทางสังคม ลักษณะร่วมและลักษณะต่างของวรรณกรรมกลุ่มชาติพันธุ์ ศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมคัดสรร


Characteristics of literary works of ethnic groups in Vietnam in terms of patterns, contents, languages, values, and social reflection; common and different characteristics of the literary works in ethnic groups; analytical
study of selected literary works
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54