0165434Vietnamese Pragmatics
วัจนปฏิบัติศาสตร์เวียดนาม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
หลักการและแนวคิดทฤษฎีของวัจนปฏิบัติ ฝึกทักษะการประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีวัจนปฏิบัติ ในการวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางภาษาเวียดนามกลุ่มต่างๆ ในสังคม


Principles and theoretical concepts in pragmatics; practice in applying theoretical concepts in pragmatics into analyzing the phenomena of Vietnamese language in different groups in society
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54