0165426Internship
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต6 (0-12-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การเตรียมตัวเบื้องต้นในการฝึกประสบการณ์ การฝึกประสบการณ์กับหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนในประเด็นการพัฒนาตนเองในด้าน การประยุกต์เอาองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ความคิดอย่างเป็นระบบ การสังเกต การตัดสินใจ ตลอดจนทักษะในการวิเคราะห์และประเมินผล
ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการและตลาดแรงงานนั้น ๆ รวมทั้งเทคนิคการนำเสนอประสบการณ์การฝึกประสบการณ์ และทักษะการศึกษาค้นคว้าอิสระหรืองานโครงการเพื่อสำเร็จการศึกษา

Basic preparation for internship; internship in governmental or private sectors in relation to self-development in applying knowledge in practice, systematic thinking, observation, decision making, and skills in analyzing and assessing towards
desired characteristics of enterprises and market places as well as presentation techniques, experience in internship, and skills of independent study or senior project
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet