0165421Vietnamese Reading Comprehension
การอ่านภาษาเวียดนามเพื่อความเข้าใจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้เบื้องต้นในเรื่องโครงสร้างของข้อความ หลักการและทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ที่ผู้ส่งสารส่งมายังผู้รับสารในประเด็น ใจความสำคัญ การขยายความ เงื่อนไข และหลักฐานการนำเสนอความหมาย เพื่อให้ทราบว่าเรื่องนั้น ๆ เกี่ยวข้องกับใคร ที่ไหน เมื่อไร และอย่างไร


Basic knowledge in structure of statements, principles, and reading skills for Main idea from senders to receivers through main points, explanations, conditions, and provided conviction to expose subjects of who, where, when and how
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54