0165412Vietnamese for Tourism
ภาษาเวียดนามเพื่อการท่องเที่ยว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศัพท์ สำนวน ข้อความที่ใช้ในวงการธุรกิจท่องเที่ยวในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และฝึกทักษะการพูดและการเขียนโครงการ โปรแกรมการท่องเที่ยว การจองตั๋วการจองห้องพัก การซื้อประกันสุขภาพ และการติดต่อสื่อสารกับองค์กรต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว

Vocabularies, expressions, statements used in tourism business with reference to tourism attractions, arts, cultures, customs; practice in speaking skill and project writing, writing trip programs, booking rooms and ticketing,
health insurance purchasing, and communicating with tourism organizations
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54