0165411Vietnamese for Office Work and Secretary
ภาษาเวียดนามสำหรับงานสำนักงานและเลขานุการ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศัพท์ สำนวน ข้อความ ที่ใช้ในสำนักงาน และการติดต่อประชาสัมพันธ์ระหว่างองค์กร อันเป็นทักษะการสื่อสารในเรื่อง การเขียนโครงการ การบันทึกการประชุม การจัดระเบียบวาระการประชุม การเขียนรายงานการประชุม หนังสือราชการ
การใช้เครื่องมืออีเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงาน และการประสานงานระหว่างหน่วยงาน องค์กรและหน่วยงานอื่นใด

Vocabularies, expressions, statements used in offices and cooperation in public relation among organizations in terms of communicative skills in project writing, minutes of a meeting, meeting agenda arranging, meeting report writing,
dispatch writing, using electronic devices in the office, and coordination among organizations and other sectors
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54