0165410Vietnamese for Business
ภาษาเวียดนามในเชิงธุรกิจ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศัพท์ สำนวน ประโยค และรูปแบบข้อความที่ใช้ในวงการธุรกิจการค้าในประเทศและระหว่างประเทศในเรื่อง โครงสร้างองค์กรทางธุรกิจการค้า การติดต่อประสานงานระหว่างองค์กรของรัฐและเอกชน การจำหน่วยผลิตภัณฑ์ การซื้อผลิตภัณฑ์ การประเมินราคา
การขนส่งสินค้าและการเสียภาษีการค้า ต่าง ๆ รวมทั้งทักษะ การฟัง พูด อ่าน และเขียนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้า

Vocabularies, expressions, sentences, and statement patterns used in domestic and international commercial business in terms of structure of business organization, coordination between governmental and private organization;
product trade, product purchase, valuation, freight and trading taxations, including listening, speaking, reading, and writing in commerce
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54