0165409Vietnamese Studies
เวียดนามศึกษา
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สภาพทั่วไปของผู้คนและประเทศเวียดนามในด้านประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตและความเชื่อของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในประเทศเวียดนาม


Vietnamese demography and Vietnam in aspects of history, economy, society, politics and governance, technology, cultural arts, ways of living, and beliefs of ethnic groups in Vietnam
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54