0165408Contemporary of Vietnamese Literature
วรรณกรรมเวียดนามร่วมสมัย
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย ลักษณะทางด้านรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และกลวิธีการประพันธ์ของวรรณกรรมเวียดนามร่วมสมัย บทคัดสรรและนักเขียนวรรณกรรมร่วมสมัยที่สำคัญ


Meaning, stylistics, contents, concepts, and composition techniques of contemporary Vietnamese literacy works; selected works and writers of prominent contemporary literacy works
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54