0165407Introduction to Vietnamese Literature
วรรณกรรมเวียดนามเบื้องต้น
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของวรรณกรรมเวียดนาม บทคัดสรรทางวรรณกรรมและวรรณคดีเวียดนามที่สำคัญ


Basic knowledge about characteristics and types of Vietnamese literary works; selected literacy works and prominent Vietnamese literatures
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54