0165402Vietnamese for Communication and Culture
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสารและวัฒนธรรม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ
เงื่อนไขรายวิชา: 0165401

Course Description
คำศัพท์ 500 คำ ประโยค สำนวน ข้อความ บทสนทนา ไวยากรณ์ และวัฒนธรรมทางภาษาที่พบเห็นบ่อยในชีวิตประจำวัน


500 vocabularies, sentences, expressions, statements, dialogues, grammars, and language and culture frequently found in daily-life
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54