0165344Lao Article Writing
การเขียนลาวบทความ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมาย และลักษณะของบทความ บทบรรณาธิการ การฝึกเขียนบทความประเภทต่าง ๆ และการฝึกเขียนบทบรรณาธิการ


Definitions and characteristics of articles, editorials; practice in writing various kinds of articles and editorials
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54