0165343Seminar in Vietnamese Language and Culture
สัมมนาภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
สัมมนาการศึกษาภาษาเวียดนามตามแนวภาษาศาสตร์ ภาษาในบริบทของวัฒนธรรมเวียดนาม ความแตกต่างระหว่างการใช้ภาษาในวัฒนธรรมเวียดนามกับวัฒนธรรมไทย


Seminar in studies of Vietnamese with linguistic approach, language in Vietnamese cultural context, differences of language used between Vietnamese and Thai cultures
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55