0165340Lao Literature for Performance
วรรณกรรมการแสดงลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความหมายและความสำคัญของวรรณกรรมการแสดง ละครลาวแนวจารีต ละครลาวแนวผสมผสาน ศิลปะการละครร่วมสมัย สรรนิพนธ์บทละครดีเด่น อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ในบทละครร่วมสมัย


Definition and importance of literature for action, conservative Lao drama, mixed Lao drama, contemporary drama; selected and best play scripts, and ethnographic identity in contemporary play scripts
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55