0165339Vietnamese Classical Literature
วรรณกรรมยุคคลาสสิกเวียดนาม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะวรรณกรรมคลาสสิกของเวียดนามในด้านรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และกลวิธีการประพันธ์ ในยุคคลาสสิคของเวียดนาม รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องสังคมและวัฒนธรรมของเวียดนาม


Characteristics of Vietnamese classical literary works with reference to genres, contents, concepts, and composition technique in classical period; a study of relationship of literary works and Vietnamese society and cultures
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55