0165339Vietnamese Classical Literature
วรรณกรรมยุคคลาสสิกเวียดนาม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะวรรณกรรมคลาสสิกของเวียดนามในด้านรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด และกลวิธีการประพันธ์ ในยุคคลาสสิคของเวียดนาม รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ของวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องสังคมและวัฒนธรรมของเวียดนาม


Characteristics of Vietnamese classical literary works with reference to genres, contents, concepts, and composition technique in classical period; a study of relationship of literary works and Vietnamese society and cultures
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54