0165338Lao Didactic and Customary Literature
วรรณคดีวิถีลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีลาวกับวิถีชีวิตของชาวลาวในด้าน คำสอน ขนบประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ บทบาท และหน้าที่ของวรรณคดีลาวที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตแบบลาวในยุคต่าง ๆ คุณค่าของวรรณคดีลาวในแง่การสะท้อนวิถีชีวิตแบบลาว


Relationship between Lao literature with Lao people’s ways of life in terms of sermons, traditions, rituals, beliefs; roles and functions of literature in relation to ways of life in different eras, and the value of Lao literature as a reflection of Lao
ways of life
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet