0165338Lao Didactic and Customary Literature
วรรณคดีวิถีลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีลาวกับวิถีชีวิตของชาวลาวในด้าน คำสอน ขนบประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ บทบาท และหน้าที่ของวรรณคดีลาวที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตแบบลาวในยุคต่าง ๆ คุณค่าของวรรณคดีลาวในแง่การสะท้อนวิถีชีวิตแบบลาว


Relationship between Lao literature with Lao people’s ways of life in terms of sermons, traditions, rituals, beliefs; roles and functions of literature in relation to ways of life in different eras, and the value of Lao literature as a reflection of Lao
ways of life
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55