0165336Vietnamese History
ประวัติศาสตร์เวียดนาม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต3 (2-2-5)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติศาสตร์เวียดนามในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคภายใต้การปกครองของจีน ยุคสร้างชาติ ยุคอาณานิคมฝรั่งเศส ยุคสงครามการต่อต้านสหรัฐอเมริกาและยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่


Vietnamese history in the pre-historical period, Chinese domination, French colonization, anti-American war for independence and reformation
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet