0165333Vietnamese for Politics and Government
ภาษาเวียดนามเพื่อการเมืองและการปกครอง
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
คำศัพท์ สำนวน ข้อความที่ใช้ในวงการทางการเมือง การปกครองของเวียดนาม ที่ปรากฏทางสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออีเล็กทรอนิกส์ การศึกษาสถานการณ์การใช้ภาษาการเมืองและ การปกครองที่น่าสนใจ


Vocabulary, expressions, statements used in Vietnamese politics and governance apparent in printed and electronic media; a study of language usage for interesting politics and governance situations
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet