0165332Lao Dialects
ภาษาถิ่นลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ความแตกต่างระหว่างภาษาถิ่น การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างภาษาถิ่น ลักษณะของภาษาลาวถิ่นต่างๆ


Differences in Lao dialects; an analysis of dialect differences, and features of Lao dialects
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet