0165330Vietnamese for Medicine and Public health
ภาษาเวียดนามเพื่อการแพทย์และสาธารณสุข
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ศัพท์ สำนวน และข้อความภาษาเวียดนามในด้านการแพทย์และสาธารณสุข ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน การใช้ภาษาการแพทย์และสาธารณสุขในสถานการณ์ต่าง ๆ


Vocabulary, expressions, and Vietnamese texts in medicine and public health; listening, speaking, reading and writing skills; language use in medicine and public health in various situations
เวลา 
  
Powered by Vision Net, 1995 - 2023   Contact Staff : Visionnet
Powered by Vision Net, 1995 - 2021 Contact Staff : Visionnet