0165329Lao Language and Culture
ภาษากับวัฒนธรรมลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
นิยามของวัฒนธรรม นิยามของภาษา ภาษากับโลกทัศน์ ภาษากับความเชื่อ ภาษากับค่านิยม วัฒนธรรมกับบรรทัดฐานการใช้ภาษา การวิเคราะห์การใช้ภาษาในแต่ละวัฒนธรรม


Definitions of culture, language, language and perspectives, language and values, culture and norms of language use; an analysis of language in different cultures
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55