0165328Vietnamese Dialects
ภาษาถิ่นเวียดนาม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
แนวคิดและทฤษฎีการศึกษาภาษาถิ่น ลักษณะภาษาถิ่นในเวียดนาม การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างภาษาถิ่นต่างๆ ในเวียดนาม


Concept and theory of dialect study, characteristic of Vietnamese dialect, analysis of variation among different dialects in Vietnam
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54