0165328Lao Language and Society
ภาษากับสังคมลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
นิยามของสังคม ขนาดของสังคม สังคมย่อย การแปรของภาษาตามลักษณะของสังคม อาทิ เพศ อายุ ชนชั้น อาชีพ กลุ่มชาติพันธุ์ ผลกระทบของสภาพสังคมที่มีต่อภาษา อำนาจของภาษาที่มีต่อสังคม


Definitions of society, sizes of society, small-sized society; language variation in accordance with society features such as sex, age, class, ethnic groups; effects of society on language, and the power of language to society
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา (diskko@hotmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบ หรือระบบไม่ตัดยอดหนี้
งานเอกสารสำคัญทางการศึกษา (regmsudocument2@gmail.com) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการขอเอกสารสำคัญ
นายวรพจน์ วัตถุสินธ์ (woraphot.wat@msu.ac.th) แจ้งปัญหาเกี่ยวกับการรายงานตัวนิสิตใหม่
เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-55