0165324Internship
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต6 (0-40-0)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การฝึกงานในหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตามความสนใจและสอดคล้องกับวิชาที่ศึกษา การนำความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมเวียดนาม ไปประยุกต์ใช้กับลักษณะงานในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำเสนอผลการฝึกงานเป็นรายงานประกอบการสัมมนา


Internships in a variety of public and private agencies in accordance with interest and learned subjects; applying knowledge of Lao language and culture to effectively create works in the organization;
presenting the internship results as a seminar report
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54