0165322Contemporary Vietnamese Politics Economy and Society
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมเวียดนามปัจจุบัน
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
การเมือง เศรษฐกิจและสังคมเวียดนามในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต


Vietnamese politics, economy, and society at present and the future trend
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54