0165320Vietnamese History
ประวัติศาสตร์เวียดนาม
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, สำนักงานเลขา คณะมนุษย์
หน่วยกิต2 (2-0-4)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ประวัติศาสตร์เวียดนามในยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคภายใต้การปกครองของจีน ยุคสร้างชาติ ยุคอาณานิคมฝรั่งเศส ยุคสงครามการต่อต้านสหรัฐอเมริกาและยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่


Vietnamese History in the pre-historical period, the Chinese domination, French colonization, anti-American war for independence and reformation
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54