0165319Documentary Lao Writing
การเขียนสารคดีลาว
สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
หน่วยกิต3 (1-2-3)
สถานะรายวิชา:ใช้งาน  ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ

Course Description
ลักษณะการเขียนสารคดี กระบวนการในการเขียนสารคดี กระบวนการเก็บข้อมูลภาคสนามและ ฝึกเขียนสารคดีประเภทต่าง ๆ


Features of documentaries writing; documentary writing process; processes of field trip’s data collection ; practice in writing various kinds of documentaries
 
    คำแนะนำ :
นายอภิชัย ชาญศิริรัตนา ([email protected]) เว็ปไซด์กองทะเบียนและประมวลผล http://regpr.msu.ac.th
MSU-SERVER2-p54